I. Przedmiot regulacji i definicje

1. Regulamin normuje zasady nabywania Produktu, funkcjonowania Serwisu i określa sposób realizacji Umowy zawartej z Nabywcą.

2. Wyrazom pisanym wielką literą, jeżeli z treści regulaminu bądź z kontekstu nie wynika inaczej, przypisuje się znaczenie określone poniżej:
1) S-HEART-S.PL – sklep internetowy prowadzony przez Be Beauty Higaki Katarzyna, ul. Bogurodzicy 4, 70-400 Szczecin, NIP: 8512706865, REGON: 321412889, numer telefonu: , e-mail: , pod adresem internetowym www.s-heart-s.pl;
2) Sprzedawca – Be Beauty Higaki Katarzyna, ul. Bogurodzicy 4, 70-400 Szczecin, NIP: 8512706865, REGON: 321412889, numer telefonu:
e – mail: ;

Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych Nabywców.
3) Produkt – rzecz ruchoma dostępna w www.s-heart-s.pl, będąca przedmiotem Umowy zawartej między Nabywcą a Sprzedawcą.
4) Nabywca – podmiot, który wyraził gotowość zawarcia Umowy i podał Sprzedawcy dane umożliwiające realizację zamówienia.
5) Serwis – strona internetowa www.s-heart-s.pl prowadzona przez Sprzedawcę, która umożliwia zawieranie umów sprzedaży.
6) Umowa – zgodne porozumienie Nabywcy oraz Sprzedawcy ustalające sprzedaż Produktu. Przez zawarcie Umowy, Nabywca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy określoną w Serwisie cenę, a Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy wybrane Produkty, w sposób ustalony przez strony za pośrednictwem Serwisu.


II. Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje przez wybór ilości i rodzaju Produktu oraz przez zapłatę ceny przez Nabywcę, za pośrednictwem Serwisu, przechodząc ścieżkę zamówienia lub wysyłając wiadomość e-mail pod adres , ze wskazaniem niezbędnych informacji do złożenia zamówienia.

2. W celu złożenia zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową Sprzedawca należy:
a) wybrać produkt oraz dodać go do koszyka (poprzez naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka”),
b) wybrać adres dostarczenia Produktu,
c) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza zawarcia Umowy tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,
d) zaznaczyć „check-box” wskazujący na potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści,
e) naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oznaczającego zobowiązanie się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

3. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek wydania zakupionych Produktów zgodnie z treścią zamówienia oraz w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą realizowane w terminie do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i wyboru formy płatności.

5. Zamówienia nieopłacone w terminie 3 dni roboczych są anulowane (nie dotyczy przesyłek za pobraniem).

6. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

7. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy.

8. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu przez Nabywcę zamówienia, wyśle na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą otrzymania zamówienia i zawarcia Umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 8, zostaje zawarta Umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.


III. Płatność i odbiór Produktu

1. Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób:
a) poprzez tradycyjny przelew bankowy,
b) poprzez płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od przewoźnika- wówczas Nabywca zobowiązany jest, przy odbiorze przesyłki, wpłacić podmiotowi dostarczającemu przesyłkę, całą kwotę stanowiącą wynagrodzenie za zawartą Umowę oraz koszty dostawy Produktu.

2. Płatność zostanie uznana za dokonaną z momentem wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

3. Wszystkie ceny określone w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.


IV. Wydanie Produktu Nabywcy

1. Sprzedawca wydaje Produkt Nabywcy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A..

2.Produkt wysyłany jest przesyłką kurierską nie później niż w terminie sześciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Kupujący zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki przed przyjęciem jej od przewoźnika, a także do zgłoszenia zastrzeżeń i sporządzenia protokołu w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do kompletności lub stanu przesyłki. Koszt doręczenia ponosi Nabywca.

3. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Produktu do Nabywcy.


V. Odstąpienie od Umowy i reklamacje

1. Nabywcom Produktów oferowanych w Serwisie nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt 5 wspomnianej ustawy.

2. W przypadku pozostałych Produktów nieokreślonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywcy będący konsumentami mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania przyczyny.

3. Termin wskazany w ustępie 2 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Nabywcy będącego konsumentem lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

4. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ustępie 2 biegnie od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Nabywcę będącego konsumentem oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Serwisie), listownie, bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

7. Nabywca jest uprawniony do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Serwisie), listownie, bądź osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest mailowo bądź listownie.

10. Sprzedawca wyraża gotowość polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

11. Właściwość miejscową i rzeczową sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin nie modyfikuje zasad ogólnych.


VI. Wymogi techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer stacjonarny, przenośny lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca (X)HTML, CSS z włączoną obsługą Javascript.

2. Do zawarcia Umowy i jej realizacji, niezbędny jest aktywny adres poczty elektronicznej.


VII. Dane Osobowe

1. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji Umowy. Sprzedawca jest administratorem danych Nabywców podanych przy złożeniu zamówienia.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub podanych w celu wykonania zawartej Umowy. W szczególności Sprzedawca przetwarza dane osobowe:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3. Każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługuje dostęp do ich treści oraz uprawnienie do ich poprawiania lub usunięcia.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych określonych w Serwisie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy lub jej wykonania.

5. Sprzedawca nie dokonuje profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

6. We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się mailowo pod adresem : .

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto za pośrednictwem Serwisu ostatnią Umowę.

8. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Do Umów zawieranych w oparciu o niniejszy regulamin stosuje się prawo polskie.

2. W relacjach z konsumentami www.s-heart-s.pl posługuje się językiem polskim.

3. Aktualna treść regulaminu jest udostępniana Nabywcy przed zawarciem Umowy.